Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla Soutěže s Mezinárodním dnem psů 2022:
1.    Letní soutěž o RYOBI nářadí “MEZINÁRODNÍ DEN PSŮ” ("Soutěž") je pořádána společností Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o., která je registrovaná na adrese Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, Polsko ("Pořadatel").

2.    Tato soutěž je otevřena jakémukoliv občanovi České či Slovenské republiky, který dnem vstupu do soutěže dovršil věku 18 let.

3.    Zaměstnanci, funkcionáři a ředitelé společnosti Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o a jejich přidružených společností, rodinných příslušníků nebo kohokoli jiného, kdo je jakýmkoli způsobem spojen s propagací nebo pomáhal při založení soutěže, nejsou oprávněni vstupovat do soutěže
4.    Účastníci jsou zodpovědní za ujištění, že jsou oprávněni k účasti, a mohou být vyzváni k prokázání dokladů o způsobilosti. Ceny jsou zadržovány až do úplného splnění výše uvedených kritérií.

5.    Pro vstup do této soutěže není nutný žádný vstupní poplatek ani není podmíněn žádným nákupem; na účastníka se však mohou vztahovat poplatky za rychlost internetového připojení a mobilních dat. Náklady na přístup na webovou stránku soutěže budou záviset na individuálním poskytovateli internetových služeb účastníka, a proto za ně bude odpovídat pouze účastník. Pořadatel tak nenese žádnou odpovědnost za účastnické náklady.

6.   Vstupem do soutěže účastník přijímá podmínky a poskytuje souhlas s tím, že bude těmito podmínkami vázán. Účastníci akce budou podléhat podmínkám použití webu Ryobi [https://cz.ryobitools.eu/] a Instagramu [https://help.instagram.com/581066165581870]. Osobní údaje účastníků budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů pořadatele, které jsou k dispozici na adrese: http://cz.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy, jakož i s dalšími pokyny pro vstup, které mohou být zveřejněny na webových stránkách pořadatele.
7.     Aby se předešlo pochybnostem, bude se jakýkoli vstup provedený v souvislosti s propagací uvedenou v článku 9 považovat za souhlas pořadateli, který bude zpracovávat veškeré osobní údaje, jak je definováno v čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016 / 679.
8.    Soutěžní hra bude dostupná od 1.8.2022 od 08:00 do 26.8.2021 01:59 (“Soutěžní období).

9.   Kroky, jak se zapojit do soutěže a veškeré další podrobnosti naleznete zde: https://cz.ryobitools.eu/Souteze/Mezinarodni-den-psu
10.    Pro zapojení do hry musí účastníci postupovat dle instrukcí níže:

10.1    Navštivte  https://cz.ryobitools.eu/Souteze/Mezinarodni-den-psu
10.2     Nahrajte svou fotografii Vašeho mazlíčka s nářadím RYOBI. Účastníci se mohou přihlásit vícekrát s více různých obrázků. („Vstup“ nebo „Vstupy“).

10.3  Nahráním fotografie soutěžící souhlasí s tím, že RYOBI Česko použije obrázky online.
11.    V každé zemi bude vybrán pouze jeden výherce, který získá jednu výhru - RYOBI tyčový vysavač - RSV18X1
12.    Účastníci se mohou přihlásit od 1.8.2022 09:00  do 26.8.2022. 01:59
13.    Nejepší čtyři fotografie budou vybrány marketingovým týmem RYOBI a výherce určí dvacetičtyřhodinové veřejné hlasování, které se uskuteční 26. srpna od 12:00  ve storiečku instagramového účtu @ryobitools_cz . Výherce bude oznámen 27.8.2022 mezi 12:00 a 18:00.
14.    Výherce bude informován e-mailem, ve kterém pořadatel požádá o doručovací adresu, kam výhru poslat.
15.    Pokud není možné kontaktovat výherce, nebo on sám nepožádá o výhru do pěti (5) dnů od oznámení, pořadatel si vyhrazuje právo vybrat náhradního vítěze. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že vítěz nedostane oznámení z důvodu nevyžádané pošty, spadnutí do spamu, nebo jiného nastavení zabezpečení, ani za poskytnutí nesprávných nebo jinak nefunkčních kontaktních údajů ze strany vítězů.
16.    Hromadné přihlášení obchodníků, skupin spotřebitelů, syndikátů apod. nebude akceptováno. Nepřijmeme podvádění v jakékoli formě, včetně použití makra nebo jiných automatizovaných prostředků vstupu, maskování identity manipulací s IP adresami, používání jakékoli falešné identity nebo jakéhokoli jiného chování, které se neslučuje se soutěžním duchem (bude určeno dle našeho uvážení). Každý účastník, u kterého se zjistí, že podvádí, bude vyloučen.

17.    Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za přihlášky do hry, které nebyly přijaty, byly odstraněny, změněny nebo které jsou neplatné, bez ohledu na důvod.

18.    Pořadatel nezodpovídá za nepřesné informace o cenách poskytnuté účastníkovi jakoukoli třetí stranou spojenou s touto akcí a za cenu nebude nabízena žádná peněžní alternativa. Ceny jsou nepřenosné. Ceny jsou závislé na dostupnosti a vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit jakoukoli cenu jinou, podobného charakteru, bez předchozího upozornění.

19.    Rozhodnutí pořadatele ve všech záležitostech týkajících se soutěže bude konečné a nebude možná žádná dodatečná korespondence

20.    Všechna autorská práva k příspěvkům zůstanou účastníkům. Vstupem do této soutěže však účastník uděluje pořadateli a jeho spřízněným subjektům neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní licenci k reprodukci, publikování, zveřejňování, zobrazování, adaptaci a úpravě záznamu v jakémkoli médiu v rámci území České republiky a Slovenské republiky za jakýmkoli účelem a bez dodatečného oznámení, kompenzace nebo schválení ze strany účastníka nebo jakékoli jiné strany.Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit soutěž a tyto podmínky bez předchozího upozornění. Jakékoli změny v soutěži budou přihlášeným oznámeny co nejdříve.

21.    Soutěž a tyto podmínky se budou řídit českými zákony a veškeré spory budou podléhat výhradní jurisdikci českých soudů.

22.    Vstupem do této soutěže účastníci souhlasí s úplným osvobozením Instagramu od jakékoli nebo veškeré odpovědnosti v souvislosti s touto akcí. Tato propagace není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani spojena s Instagramem.
23.    Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek prohlášeno za neplatné jakýmkoli právním řádem, nařízením, regulací jakékoli vlády nebo konečným rozhodnutím kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce, nemá tato neplatnost vliv na vymahatelnost jiných ustanovení, která nejsou považována za neplatná.

24.    V rozsahu povoleném zákonem pořadatel, jeho zástupci nebo přidružené subjekty v žádném případě nepodléhají a nejsou odpovědní za náhradu vítěze ani nepřijímají odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu, zranění nebo smrt, k nímž dojde v důsledku převzetí ceny s výjimkou případů, kdy je škoda způsobena nedbalostí pořadatele, jeho zástupců nebo distributorů nebo nedbalostí jejich zaměstnanců. Vaše zákonná práva jsou nedotčena.

 

Příloha 1:

CENA MODEL      
   

RYOBI tyčový vysavač                                                           RSV18X1

18V ONE+™ 5.0Ah Lithium+ kompaktníakumulátor          RB1850X

18V ONE+™ 5.0A Lithium+ nabíječka                                  RC18150