Pravidla a podmínky

Aplikace ROBOYAGI™

Pravidla a podmínky

Obsah

  1. Předmět
  2. Žádná odměna
  3. Funkce aplikace ROBOYAGI™
  4. Užívací práva
  5. Vaše povinnosti
  6. Ochrana osobních údajů
  7. Nárok v případě vad/záruka
  8. Omezení odpovědnosti
  9. Vaše povinnost odškodnění
  10. Různé

 

1.   Předmět

1.1  Předmět tohoto Ujednání

Tato pravidla a podmínky pro aplikaci „ROBOYAGI™“ (dále jen „Ujednání“) upravují právní vztah mezi společností Techtronic Industries UK Limited („my“ / „nás“ „naše“) a uživateli mobilní aplikace „ROBOYAGI™“ („Vy“ / „Vaše“) v souvislosti s poskytováním a používáním mobilní aplikace „ROBOYAGI™“ („aplikace ROBOYAGI™“), včetně jakýchkoli budoucích aktualizací aplikace ROBOYAGI™.

1.2   Přístup k Ujednání

K tomuto Ujednání s námi přistoupíte tím, že vyjádříte svůj souhlas s tímto Ujednáním při registraci účtu ROBOYAGI™.

1.3  Dostupnost textu Ujednání

Text tohoto Ujednání si můžete přečíst nebo stáhnout on-line.

 

2.   Žádná odměna

2.1  Žádné poplatky

Aplikaci ROBOYAGI™ v aktuální verzi Vám poskytujeme zdarma.

2.2 Telekomunikační náklady

Používání určitých funkcí aplikace ROBOYAGI™ vyžaduje internetové připojení zařízení (např. chytrého telefonu), na kterém je aplikace ROBOYAGI™ nainstalována („zařízení“). S tím mohou být spojeny poplatky za datový provoz v závislosti na Vaší smlouvě s operátorem sítě. Takové náklady nesete Vy.

 

3.   Funkce aplikace ROBOYAGI™

3.1  Funkce

Aplikace ROBOYAGI™ nabízí funkce pro ovládání výrobku a také aktuální kritické výstrahy a jejich historii (viz odstavec 3.2) a používá se s výrobkem ROBOYAGI™ („ROBOYAGI™“).

3.2  Ovládání výrobku

Aplikace ROBOYAGI™ umožňuje nastavit určité parametry pro výrobek ROBOYAGI™, např. plánování sekání, nastavení výšky sekání. Příkazy jsou odesílány ze zařízení do výrobku ROBOYAGI™ přes Wi-Fi připojení. Nahlédněte do návodu k výrobku ROBOYAGI™, abyste zjistili, zda a do jaké míry jej lze používat ve spojení s aplikací ROBOYAGI™.

3.3   Registrace

Abyste mohli používat aplikaci ROBOYAGI™, musíte si v aplikaci vytvořit účet („účet ROBOYAGI™“). Pro takovou registraci je nezbytné připojení k internetu. Abyste mohli používat aplikaci ROBOYAGI™ ve spojení s konkrétním účtem, musí být ROBOYAGI™ (ID) propojeno s Vaším výrobkem ROBOYAGI™. Vaše osobní údaje, které poskytnete při vytvoření účtu, budou zpracovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

3.4  Systémové požadavky.

Aby bylo možné používat aplikaci ROBOYAGI™, musí Vaše zařízení splňovat určité hardwarové a softwarové požadavky (např. verze operačního systému atd.).

3.5  Aktualizace

Čas od času můžeme vydat aktualizaci aplikace ROBOYAGI™, která může obsahovat také opravy chyb. Může být také nutné nainstalovat aktualizaci, aby byla zajištěna spolupráce aplikace ROBOYAGI™ s budoucími verzemi výrobku ROBOYAGI™. Proto důrazně doporučujeme instalovat případné aktualizace. Toto Ujednání nás však nezavazuje k vydávání jakýchkoliv aktualizací ani aktualizací s konkrétními funkcemi. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.

3.6  Přístup k webovým stránkám, obsahu a službám třetích stran

V rozsahu, ve kterém Vám aplikace ROBOYAGI™ poskytuje přístup k webovým stránkám, obsahu a službám třetích stran („služby třetích stran“), podléhají tyto služby třetích stran příslušným zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám těchto třetích stran.

 

4.   Užívací práva

4.1  Právo na užívání

Bezplatně Vám poskytujeme nevýhradní (jednorázové), nepřevoditelné a nesublicencovatelné, celosvětové a trvalé právo provozovat aplikaci ROBOYAGI™ na Vašem zařízení.

4.2  Úpravy a dekompilace

Nesmíte překládat, přizpůsobovat, nově uspořádávat ani jinak upravovat aplikaci ROBOYAGI™. Jste však oprávněni dekompilovat nebo jinak zpětně analyzovat aplikaci ROBOYAGI™, ale pouze v rozsahu povoleném podle § 69e německého autorského zákona (Urhebergesetz) a pouze v případě, že Vám v přiměřené době na Vaši písemnou žádost neposkytneme údaje anebo informace nezbytné k zajištění interoperability aplikace ROBOYAGI™ s jiným softwarem.

4.3  Zákaz poskytování třetím stranám

Nebudete pronajímat, půjčovat, prodávat, sublicencovat, postupovat, distribuovat, publikovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat aplikaci ROBOYAGI™ ani její části žádné třetí straně, a to včetně zpřístupnění aplikace ROBOYAGI™ v síti, kde je k ní možný přístup z více než jednoho zařízení současně.

4.4  Žádná práva ke zdrojovému kódu

Nejsou Vám udělována žádná práva ke zdrojovému kódu aplikace ROBOYAGI™.

4.5  Výhrada práv.

Pokud není v tomto Ujednání výslovně uvedeno jinak, všechna práva k aplikaci ROBOYAGI™, zejména autorské právo a právo k vynálezu a další práva duševního vlastnictví, zůstávají nám, pokud jde vztah mezi Vámi a námi.

4.6  Návrhy a doporučení

Pokud nám předložíte nápady a návrhy týkající se aplikace ROBOYAGI™, jsme oprávněni je bezplatně využívat pro účely vývoje, zlepšování a prodeje našich produktů a služeb.

 

5.   Vaše povinnosti

5.1 Využití údajů o výrobku

Informace poskytnuté aplikací ROBOYAGI™ o výrobku ROBOYAGI™ nebo o jeho použití („údaje o výrobku“) budete používat výhradně pro všeobecné informační účely.

5.2  Příručka

Před použitím aplikace ROBOYAGI™ si přečtete námi poskytnutou uživatelskou příručku ROBOYAGI™ a budete používat výrobek ROBOYAGI™ důsledně v souladu s informacemi v ní uvedenými.

5.3  Zákonné používání

Aplikaci ROBOYAGI™ budete používat v souladu s veškerými platnými zákony a předpisy. Používáním aplikace ROBOYAGI™ nesmíte porušovat žádná práva třetích stran (např. práva k duševnímu vlastnictví).

5.4  Ochrana osobních údajů.

Údaje o výrobku mohou obsahovat osobní údaje o Vás, které budou zpracovávány v souladu s níže uvedenou částí 6 těchto pravidel a podmínek.

5.5  Přihlašovací údaje k účtu

Musíte zachovat důvěrný ráz svých přihlašovacích údajů k účtu ROBOYAGI™, neposkytovat své heslo jiným osobám, nedovolit jiným osobám používat Váš účet ROBOYAGI™, ani jim k němu neposkytovat přístup.

5.6  Používání s výrobkem ROBOYAGI™

Aplikaci ROBOYAGI™ budete používat výhradně ve spojení s naším výrobkem ROBOYAGI™. Aplikaci ROBOYAGI™ nebudete používat ve spojení s výrobkem ROBOYAGI™ třetí strany, pokud Vám k tomu oprávněný vlastník ROBOYAGI™ nedá souhlas.

5.7  Další prodej Vašeho výrobku ROBOYAGI™

Pokud se rozhodnete prodat svůj výrobek ROBOYAGI™, je Vaší zodpovědností zajistit resetování výrobku ROBOYAGI™ a obnovení jeho původního tovární nastavení, než předáte výrobek ROBOYAGI™ kupujícímu. Po prodeji pak odstraňte aplikaci ROBOYAGI™.  

Pokud se rozhodnete prodat svůj výrobek ROBOYAGI™, je Vaší zodpovědností zajistit resetování výrobku ROBOYAGI™ a obnovení jeho původního tovární nastavení, než předáte výrobek ROBOYAGI™ kupujícímu. Po prodeji pak odstraňte aplikaci ROBOYAGI™.  

5.8  Prodej, pronájem, převod

Aplikaci ROBOYAGI™ nesmíte prodávat, pronajímat ani jinak zpřístupňovat třetím stranám.

 

6.   Ochrana osobních údajů

6.1  Zásady ochrany osobních údajů

Když používáte aplikaci ROBOYAGI™, shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje. Více o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, se můžete dozvědět v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

6.2  Marketingová sdělení

Vaše osobní údaje budeme používat výhradně v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. V rámci tohoto použití budeme Vám (nebo vybraným třetím stranám) zasílat marketingová sdělení, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je obsažený v každém takovém e-mailu, nebo pomocí následujícího odkazu: https://uk.ryobitools.eu/support-en/unsubscribe/.

 

7.   Nárok v případě vad/záruka

7.1  Vyloučení odpovědnosti

Jakékoliv a veškeré nároky (včetně nároku na nápravu) v případě vad materiálu a vadného právního titulu k aplikaci ROBOYAGI™ („vady“), zejména pokud jde o záruku přesnosti, absence chyb, absence ochranných práv a autorských práv třetích stran, úplnosti anebo použitelnosti pro určitý účel, jsou vyloučeny, s výjimkou případů podvodného zatajení vady (viz § 523 a 524 německého občanského zákoníku – „BGB“).

7.2  Nárok na náhradu škod

Nemáte žádný nárok na náhradu škod kvůli vadám aplikace ROBOYAGI™, s výjimkou případu, kdy jsme vadu podvodně zatajili (viz § 523 a 524 německého občanského zákoníku – „BGB“).

 

8.   Omezení odpovědnosti

8.1  Použitelnost

Naše odpovědnost za vady aplikace ROBOYAGI™ je omezena podle článku 7 tohoto Ujednání. Jinak je naše odpovědnost omezena podle tohoto článku 8.

8.2   Omezení v určitých případech

Jsme odpovědní za škody, pokud

a)  jsou důsledkem našeho záměru nebo hrubé nedbalosti; nebo

b)  byly způsobeny naší mírnou nedbalostí a podstatným porušením našich povinností, které ohrožuje dosažení cílů tohoto Ujednání, nebo byly způsobeny neplněním povinností, jejichž samotné plnění je nezbytným předpokladem řádného plnění tohoto Ujednání a na jejichž dodržování se můžete spolehnout (základní povinnosti).

Jakákoli další odpovědnost naší strany je vyloučena, bez ohledu na její právní základ, ledaže bychom ručili za škody na životě, těle nebo zdraví osoby z důvodu výslovného předpokladu záruky kvality, podvodně zamlčené vady nebo z důvodu nároků podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek.

8.3  Omezení výše odpovědnosti

V případě odstavce 8.2.b) (mírná nedbalost, porušení základních povinností) je naše odpovědnost omezena na výši typické předvídatelné škody pro tento typ Ujednání.

8.4  Další omezení

S ohledem na bezplatné poskytnutí aplikace ROBOYAGI™ se naše odpovědnost dále omezuje na škody způsobené naším úmyslem a hrubou nedbalostí a odpovědnost za škody způsobené mírnou nedbalostí je vyloučena, jak je uvedeno v části 521 BGB.

8.5  Zaměstnanci a zákonní zástupci

Omezení odpovědnosti v rámci tohoto Ujednání se rovněž vztahuje na Vaše nároky vůči našim zaměstnancům a zákonným zástupcům.

9.   Vaše povinnost odškodnění

9.1  Povinnost odškodnění

Pokud třetí strany (včetně orgánů veřejné moci) vznesou vůči nám nároky nebo uplatní porušení svých práv na základě tvrzení, že Vy jste porušili toto Ujednání, zejména článek 5 tohoto Ujednání, platí následující: Okamžitě nám poskytnete náhradu za takové nároky, ztráty, náklady, pokuty nebo škody, které nám vzniknou, přiměřeně nás podpoříte v naší právní obraně a poskytnete nám náhradu za jakékoli náklady na takovou obranu (včetně poplatků za právní zastoupení).

9.2  Nezbytné podmínky pro povinnost odškodnění

Povinnost poskytnout náhradu podle odstavce 9.1 tohoto Ujednání vyžaduje, abychom Vás okamžitě písemně informovali o všech takových vznesených nárocích, neučinili žádná ujištění ani rovnocenná prohlášení a umožnili Vám – na Vaše náklady – vést všechna soudní i mimosoudní řízení anebo jednání o nárocích, a to v rozsahu přípustném platnými právními předpisy. Pokud tyto požadavky nesplníme, Vaše povinnost poskytnout odškodnění se odpovídajícím způsobem sníží. Naše zákonné nároky (např. na náhradu škody) zůstávají nedotčeny.

9.3  Spotřebitel

Tento článek 9 se nepoužije, pokud jste fyzickou osobou, která přistupuje k tomuto Ujednání za účelem, který převážně nelze přičíst ani Vašemu obchodnímu, ani Vašemu nezávislému profesnímu povolání (viz část 13 BGB) („Spotřebitel“).

 

10.   Různé

10.1  Rozhodné právo

Toto Ujednání se výhradně řídí a vykládá v souladu se zákony Anglie a Walesu s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží (CISG). Pokud jste spotřebitelem, platí předchozí doložka o volbě práva pouze do té míry, do které Vás nepřipraví o práva vyplývající z platných zákonů na ochranu spotřebitele v zemi, kde obvykle pobýváte v době instalace aplikace ROBOYAGI™.

10.2  Výklad

Podmínky tohoto Ujednání se vykládají v souladu s anglickými právními pojmy.

10.3  Místo soudní příslušnosti

Jste-li obchodník, výhradním místem jurisdikce je naše sídlo; zůstáváme však oprávněni podat na Vás žalobu ve Vašem sídle.

10.4  Oddělitelnost

Pokud by některé ustanovení tohoto Ujednání bylo nebo se stalo neúčinným, neměla by tato skutečnost vliv na účinnost zbývajících ustanovení.